Polityka Prywatności


Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Eksbut. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu sklepu Internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony sklep.eksbut.com.pl.

 

1. Administrator

 

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu Internetowego Eksbut, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Produkcja Obuwia Eksbut Bożenna Mąka Bolesław Mąka z siedzibą przy ul. Kościuszki 40, 06-500 Mława wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 140716276; NIP: 569-132-80-41(„Administrator”).

 

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 

2. Gromadzone Dane

 

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia.

 

3. Cele przetwarzania Danych

 

Dane przetwarzane będą w celu:

 

3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 

3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eksbut – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

 

3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eksbut, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

 

3.4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Eksbut, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

 

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

 

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

 

4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie.

 

4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Działem Marketingu pod adresem sklepinternetowy@eksbut.com.pl tel.: 23 654 35 13. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

 

5.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@eksbut.com.pl

 

5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

 

5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 

6. Zabezpieczenie Danych

 

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

7. Pozostałe postanowienia

 

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Sklepu internetowego Eksbut obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.